Učiteľská zmluva

Učiteľská zmluva

Keď sa zaregistrujete, aby ste sa stali učiteľom na platforme vzdelavanie.digital, súhlasíte s dodržiavaním týchto učiteľských podmienok (ďalej len „Podmienky“). Tieto Podmienky pokrývajú podrobnosti o aspektoch platformy vzdelavanie.digital relevantných pre učiteľov a sú začlenené odkazom do našich Podmienok používania, všeobecných podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie našich Služieb. Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach, sú definované ako je uvedené v podmienkach používania.

Ako učiteľ uzatvárate zmluvy priamo so spoločnosťou vzdelávanie.digital s.r.o., zapísanej v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka 41788/R, so sídlom: Újazd 38, Skalka nad Váhom, 913 31, IČO: 53735676, DIČ: 2121485619. Pre potreby tejto zmluvy a ľahšie porozumenie budeme používať pre firmu v rámci nej názov platformy – vzdelavanie.digital.

 1. Povinnosti učiteľov

Ako učiteľ ste zodpovedný za všetok obsah, ktorý uverejňujete, vrátane prednášok, kvízov, cvičení, praktických testov, úloh, zdrojov, odpovedí, obsahu vstupnej stránky kurzu a oznámení (ďalej len „Odovzdaný obsah“).

Prehlasujete a zaručujete, že:

 • budete poskytovať a udržiavať presné informácie o účte;
 • vlastníte alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, oprávnenia a oprávnenie oprávniť spoločnosť vzdelavanie.digital na používanie vášho Odovzdaného obsahu, ako je uvedené v týchto podmienkach a podmienkach používania;
 • váš Odoslaný obsah nebude porušovať ani zneužívať práva duševného vlastníctva tretích strán;
 • máte požadovanú kvalifikáciu, poverenia a odborné znalosti (vrátane vzdelania, odbornej prípravy, vedomostí a zručností) na výučbu a ponúkanie služieb, ktoré ponúkate prostredníctvom zasielaného obsahu a využívania služieb; a
 • budete okamžite reagovať na študentov a zabezpečovať kvalitu služieb, ktorá zodpovedá štandardom vášho odvetvia a inštruktážnym službám všeobecne.

Zaručujete, že nebudete:

 • uverejňovať alebo poskytovať akýkoľvek nevhodný, urážlivý, rasistický, nenávistný, sexistický, pornografický, nepravdivý, zavádzajúci, nesprávny, porušujúci, hanlivý alebo urážlivý obsah alebo informácie;
 • zverejňovať alebo prenášať akúkoľvek nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, spam alebo akúkoľvek inú formu ponuky (komerčnej alebo inej) prostredníctvom služieb alebo akémukoľvek používateľovi;
 • používať Služby na podnikanie okrem poskytovania tútorských, vyučovacích a inštruktážnych služieb pre študentov;
 • zapojiť sa do akejkoľvek činnosti, ktorá by od nás vyžadovala získanie licencií alebo licenčných poplatkov od akejkoľvek tretej strany, vrátane potreby platiť licenčné poplatky za verejné predstavenie hudobného diela alebo zvukového záznamu;
 • frameovať alebo vkladať (embeding) Služby (napríklad vložiť bezplatnú verziu kurzu) alebo inak obísť Služby;
 • vydávať sa za inú osobu alebo získať neoprávnený prístup k účtu inej osoby;
 • zasahovať alebo inak brániť iným inštruktorom v poskytovaní ich služieb alebo kurzov; alebo
 • zneužívať zdroje vzdelavanie.digital, vrátane podporných služieb.

2. Licencia pre vzdelavanie.digital

vzdelavanie.digital udeľujete práva podrobne uvedené v Podmienkach používania, aby ste mohli ponúkať, uvádzať na trh a inak využívať svoje odovzdané obsahy a sublicencovať ho študentom na tieto účely priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Zahŕňa to právo pridávať titulky alebo inak upravovať obsah, aby sa zabezpečila prístupnosť.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak (vrátane Pravidiel propagácie), máte právo kedykoľvek požiadať o odstránenie všetkého alebo akejkoľvek časti vášho Odovzdaného obsahu zo Služieb. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, právo spoločnosti vzdelavanie.digital na sublicencovanie práv v tejto časti zaniká vo vzťahu k novým používateľom do 60 dní po odstránení zaslaného obsahu. (1) Práva udelené študentom pred odstránením Odovzdaného obsahu však zostanú v súlade s podmienkami týchto licencií (vrátane všetkých udelení celoživotného prístupu) a (2) právo spoločnosti vzdelavanie.digital na použitie tohto zasielaného obsahu na marketingové účely zostáva ukončené.

Môžeme zaznamenávať všetok alebo akúkoľvek časť vášho Odovzdaného obsahu na kontrolu kvality a na dodávanie, marketing, propagáciu, demonštráciu alebo prevádzkovanie služieb. Poskytujete spoločnosti vzdelavanie.digital povolenie používať vaše meno, podobu, hlas a obraz v súvislosti s ponúkaním, dodávaním, marketingom, propagáciou, demonštrovaním a predajom Služieb, vloženého obsahu alebo obsahu vzdelavanie.digital a vzdávate sa akýchkoľvek práv na súkromie, publicitu alebo iné práva podobnej povahy v rozsahu prípustnom podľa rozhodného práva.

3. Dôvera a bezpečnosť

3.1. Pravidlá dôvery a bezpečnosti
Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať pravidlá spoločnosti spoločnosti vzdelavanie.digital, politiku Zakázaných tém a ďalšie štandardy alebo pravidlá kvality kurzu, ktoré spoločnosť vzdelavanie.digital občas predpisuje. Tieto zásady by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že dodržiavate všetky ich aktualizácie. Rozumiete, že vaše používanie Služieb podlieha súhlasu spoločnosti vzdelavanie.digital, ktorú môžeme udeliť alebo zamietnuť na základe vlastného uváženia.
Vyhradzujeme si právo odstrániť kurzy, pozastaviť výplaty alebo zakázať učiteľov z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia, a to aj v prípadoch, keď:

   • učiteľ alebo kurz nespĺňa naše pravidlá alebo právne podmienky (vrátane podmienok používania);
   • kurz nedosahuje naše štandardy kvality alebo má negatívny vplyv na skúsenosti študentov;
   • učiteľ sa zapája do správania, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť vzdelavanie.digital alebo priviesť vzdelavanie.digital na verejnú disrepciu, pohŕdanie, škandál alebo zosmiešňovanie;
   • učiteľ zamestnáva služby obchodníka alebo iného obchodného partnera, ktorý porušuje pravidlá spoločnosti vzdelavanie.digital; alebo
   • podľa rozhodnutia a vlastného uváženia spoločnosti vzdelavanie.digital.

3.2. Vzťah k iným používateľom
Učitelia nemajú priamy zmluvný vzťah so študentmi, takže jediné informácie, ktoré o nich dostanete, sú informácie, ktoré sa vám poskytujú prostredníctvom Služieb. Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré získate, nebudete používať na iné účely ako na poskytovanie svojich služieb týmto študentom na platforme vzdelavanie.digital a že nebudete požadovať ďalšie osobné údaje ani ukladať osobné údaje študentov mimo platformy vzdelavanie.digital. Odškodníte spoločnosť vzdelavanie.digital za všetky nároky vyplývajúce z vášho použitia osobných údajov študentov.

3.3. Boj proti pirátstvu
V snahe zabrániť kopírovaniu a ďalšej distribúcii vašich kurzov spoločnosť vzdelavanie.digital podniká kroky, ktoré majú pomôcť ochrániť vaše vlastníctvo. Jedným z týchto krokov je vkladanie značiek do vašich videí. Týmto povoľujete spoločnosti vzdelavanie.digital, aby tieto značky, ktoré pomôžu identifikovať zdroj úniku, do vašich videí vkladala.

4. Stanovenie ceny

4.1. Nastavenia cien
Pri vytváraní kurzu budete vyzvaní na výber základnej ceny („Základná cena“) pre váš kurz. Prípadne sa môžete rozhodnúť ponúknuť svoj kurz zadarmo. Ako prémiový učiteľ budete mať tiež možnosť zúčastniť sa na určitých propagačných programoch v súlade s našimi Pravidlami propagácie (ďalej len „Propagačné programy“).
Ak sa rozhodnete nezúčastňovať sa na žiadnych Propagačných programoch, vypíšeme vám kurz za základnú cenu.
Poskytujete nám povolenie na bezplatné zdieľanie vašich kurzov s našimi zamestnancami, s vybranými partnermi a v prípadoch, keď potrebujeme obnoviť prístup pre účty, ktoré si vaše kurzy predtým zakúpili. Rozumiete a akceptujete, že v týchto prípadoch nedostanete náhradu.

4.2. Dane z transakcií
Dane budú zaplatené zo Základnej ceny. Základná sena teda tvoria dve zložky: cena bez DPH a samotná DPH. Váš podiel na zisku predstavuje dohodnuté percento zo sumy po zaplatení DPH.

4.3. Propagačné programy
Spoločnosť vzdelavanie.digital ponúka niekoľko voliteľných marketingových programov (Propagačné programy), na ktorých sa môžete rozhodnúť zúčastniť sa, ako je podrobne uvedené v našich Pravidlách propagácie. Tieto programy môžu pomôcť zvýšiť váš výnosový potenciál spoločnosti na platforme vzdelavanie.digital tak, že nájdu optimálnu cenu pre vaše kurzy a propagujú ich prostredníctvom ďalších marketingových kanálov.
Účasť v týchto programoch nie je nijako spoplatnená a stav účasti môžete kedykoľvek zmeniť, hoci zmeny, ktoré vykonáte, sa nebudú vzťahovať na aktuálne aktívne kampane.

5. Platby

5.1. Podiel na výnosoch
Keď študent zakúpi váš kurz, vypočítame hrubý zisk z predaja ako sumu, ktorú vzdelavanie.digital od študenta skutočne dostal („Hrubý zisk“). Z toho odpočítame všetky dane z transakcií, 5% administratívny a manipulačný poplatok a akékoľvek sumy vyplatené tretím stranám v súvislosti s propagačnými programami na výpočet čistej sumy predaja („Čistý zisk“).
Ak ste sa nezvolili v žiadnom z voliteľných propagačných programov spoločnosti vzdelavanie.digital, váš podiel na výnosoch bude predstavovať 50% z Čistého zisku zníženej o akékoľvek príslušné odpočty, ako sú napríklad náhrady študentov. Ak zmeníme túto výplatnú sadzbu, poskytneme vám 30-dňové upozornenie prominentnými prostriedkami, napríklad e-mailom alebo zaslaním oznámenia prostredníctvom našich Služieb.
Ak tvoríte kurzy pre Slovenský futbalový zväz, Váš podiel (50%) je znížený ešte o sumu 5% z celkovej ceny kurzu, čo predstavuje poplatok, ktorý ste povinný poslať Slovenskému futbalovému zväzu.
Ak sa rozhodnete pre niektorý z propagačných programov, relevantný podiel na výnosoch sa môže líšiť a bude taký, aký je uvedený v Pravidlách propagácie.

Odmeňovanie v rámci online Konferencie trénerov SFZ (inštruktorov, ktorí vložili svoje prednášky a kurzy ako súčasť Konferencie) je odlišné od vyššie spomenutých spôsobov delenia zisku. V tomto prípade je zisk delený pomerom 65% vzdelávanie.digital a 35% Slovenský futbalový zväz zo sumy po odrátaní 5% manipulačného poplatku. Samotné vysporiadanie sa s inštruktormi, ktorí produkujú svoje prednášky a kurzy pre Slovenský futbalový zväz v rámci online Konferencie trénerov, má v kompetencii práve samotný Slovenský futbalový zväz zo svojho podielu.

Spoločnosť vzdelavanie.digital realizuje všetky platby inštruktorom v eurách (EUR). Vyplácaná suma bude krátená o prípadné poplatky za transakcie a prevody na váš účet.

5.2. Prijímanie platieb
Aby sme vám mohli včas zaplatiť, musíte vlastniť účet PayPal v dobrom stave a musíte nás informovať o správnom e-maile spojenom s vaším účtom. Musíte tiež poskytnúť akékoľvek identifikačné informácie alebo daňovú dokumentáciu potrebné na zaplatenie dlžných súm a súhlasíte s tým, že máme právo zadržať príslušné dane z vašich platieb (ak to bude potrebné). Vyhradzujeme si právo zadržať platby alebo uložiť iné pokuty, ak od vás nedostaneme správne identifikačné údaje alebo daňovú dokumentáciu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že ste v konečnom dôsledku zodpovedný za všetky dane z príjmu.
V závislosti od príslušného modelu podielu na výnosoch sa platba uskutoční do 45 dní od konca mesiaca, v ktorom (a) dostaneme poplatok za kurz alebo (b) došlo k príslušnej spotrebe kurzu.
Ako učiteľ ste zodpovedný za následné priznanie zisku štátu (my vám dodáme potrebné potvrdenia o príjme). Vyhradzujeme si právo nevyplatiť prostriedky v prípade zisteného podvodu, porušenia práv duševného vlastníctva alebo iného porušenia zákona.

5.3. Refundácie – vrátenie peňazí
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že študenti majú právo na vrátenie peňazí, ako je podrobne uvedené v Obchodných podmienkach. Učitelia nebudú dostávať žiadne príjmy z transakcií, za ktoré bola poskytnutá refundácia podľa Obchodných podmienok.
Ak študent požiada o refundáciu po tom, čo sme zaplatili príslušnú platbu inštruktora, vyhradzujeme si právo buď (1) odpočítať čiastku náhrady z ďalšej platby zaslanej učiteľovi, alebo (2) v prípade, že už nie sú splatné žiadne ďalšie platby učiteľovi alebo platby nepostačujú na pokrytie vrátených súm, vyžiadať od učiteľa vrátenie akýchkoľvek súm vrátených študentom za kurzy učiteľa.

6. Ochranné známky

Aj keď ste publikovaným učiteľom a podliehate nižšie uvedeným požiadavkám, môžete používať naše ochranné známky, ak vás na to oprávňujeme.

Musíte:

 • používajte iba obrázky našich ochranných známok, ktoré vám poskytujeme, ako je podrobne uvedené v akýchkoľvek pokynoch, ktoré môžeme zverejniť;
 • naše ochranné známky používajte iba v súvislosti s propagáciou a predajom kurzov vzdelavanie.digital alebo s účasťou na vzdelavanie.digital; a
 • okamžite vyhovejte, ak vás požiadame o zastavenie používania.

Nesmiete:

 • používať naše ochranné známky zavádzajúcim alebo znevažujúcim spôsobom;
 • používať naše ochranné známky spôsobom, ktorý znamená, že podporujeme, sponzorujeme alebo schvaľujeme vaše kurzy alebo služby; alebo
 • používať naše ochranné známky spôsobom, ktorý porušuje príslušné právne predpisy alebo súvisí s obscénnym, neslušným alebo nezákonným materiálom alebo témou.

7. Odstránenie vášho účtu

Pokyny na odstránenie účtu inštruktora nájdete v Obchodných podmienkach. Pred odstránením vášho účtu vynaložíme primerané úsilie na vykonanie všetkých zostávajúcich naplánovaných platieb, ktoré sme vám dlžní. Beriete na vedomie, že ak sa študenti predtým zapísali do vašich kurzov, vaše meno a zadaný obsah zostanú týmto študentom prístupné aj po odstránení vášho účtu. Ak potrebujete pomoc alebo máte ťažkosti so zrušením účtu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho Centra podpory.

8. Rôzne právne podmienky

8.1. Aktualizácia týchto podmienok
Z času na čas môžeme tieto Podmienky aktualizovať, aby sme objasnili naše postupy alebo aby odrážali nové alebo odlišné postupy (napríklad keď pridávame nové funkcie), a spoločnosť vzdelavanie.digital si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia tieto Podmienky zmeniť a / alebo vykonať zmeny kedykoľvek. Ak urobíme akúkoľvek podstatnú zmenu, upozorníme vás o tom prominentnými prostriedkami, napríklad prostredníctvom e-mailového oznámenia zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte alebo prostredníctvom oznámenia prostredníctvom našich Služieb. Úpravy nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia, pokiaľ nie je uvedené inak.
Vaše ďalšie používanie našich služieb po nadobudnutí účinnosti zmien znamená, že tieto zmeny akceptujete. Všetky revidované podmienky nahradia všetky predchádzajúce podmienky.

8.2. Vzťah medzi nami
Vy a my súhlasíme, že medzi nami neexistuje žiaden spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie, dodávateľ alebo agentúra.

8.3. Zotrvanie
Po uplynutí platnosti alebo ukončení týchto Podmienok zostanú zachované nasledujúce oddiely: Oddiel 2 (Licencia pre spoločnosť vzdelavanie.digital), 3.3 (Vzťah k iným používateľom), 5.2 (Prijímanie platieb), 5.3 (Vrátenie prostriedkov), 7 (Odstránenie vášho účtu) a 8 ( Rôzne právne podmienky).

9. Ako nás kontaktovať

Najlepším spôsobom, ako sa s nami skontaktovať, je kontaktovať náš tím podpory. Radi by sme sa dozvedeli vaše otázky, obavy a spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb.

Táto Učiteľská zmluva bola naposledy upravená a vyšla v platnosť dňa: 13.12.2020

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture