Intelektuálne vlastníctvo

Intelektuálne vlastníctvo

vzdelavanie.digital je technologická platforma, ktorá umožňuje komukoľvek a kdekoľvek vytvárať a zdieľať vzdelávacie kurzy. Na našom online vzdelávacom trhu usporiadavame veľké množstvo kurzov. Náš trhový model znamená, že nekontrolujeme ani neupravujeme kurzy kvôli právnym otázkam a nie sme v pozícii určiť zákonnosť obsahu kurzov. Je však pre nás dôležité, aby učitelia, ktorí vysielajú kurzy na vzdelavanie.digital, rešpektovali duševné vlastníctvo ostatných. Keď inštruktori uverejnia kurzy na našom trhu, sľubujú, že majú potrebné oprávnenie alebo práva na používanie všetkého obsahu, ktorý obsahuje ich kurzy.

Na našej platforme alebo prostredníctvom nej sa netoleruje činnosť ktorá porušuje predpisy.

Tieto pravidlá sa zaoberajú tým, čo robíme v prípade oznámení o porušení autorských práv vlastníkov obsahu a žiadostí vlastníkov ochranných známok o porušenie autorských práv týkajúcich sa kurzov na platforme vzdelavanie.digital. Táto zásada sa tiež týka toho, čo robíme, keď sú kurzy učiteľov vzdelavanie.digital kopírované na platformách tretích strán bez ich súhlasu.

 

Oznámenia tretích strán o porušení autorských práv

Zásadou spoločnosti vzdelavanie.digital je odstrániť z našej služby kurzy, ktoré nahlásené  v oznámeniach o porušení autorských práv, ktoré dostali vlastníci pôvodného obsahu. Našou zásadou je tiež odstrániť všetky kurzy od ktoréhokoľvek učiteľa, ktorý je odhodlaný opakovane porušovať pravidlá (pre ktorého spoločnosť vzdelavanie.digital dostala viac ako dve platné oznámenia o zastavení šírenia). Vyhradzujeme si právo ukončiť účet učiteľa kedykoľvek, a to aj vtedy, keď zverejní obsah v rozpore s autorskými právami ostatných.

 

Ako podať oznámenie

Ak by ste chceli nahlásiť kurz na trhu vzdelavanie.digital a ste vlastníkom alebo povereným zástupcom vlastníka práv na obsah, ktorý podľa vás kurz porušuje, najefektívnejším spôsobom je použitie tohto formulára.

Pred odoslaním správy o porušení autorských práv nezabudnite na tieto dôležité veci:

 1. Nemôžeme spracovať sťažnosť na porušenie autorských práv, ktorú neodovzdá vlastník autorských práv ani jeho určený zástupca. Je to preto, že nemáme žiaden spôsob, ako zistiť, či učiteľ, ktorý uverejnil kurz, ktorý ohlasujete, dostal od vlastníka riadne povolenie na používanie obsahu. Žiadame vás o poskytnutie elektronického podpisu, ktorý potvrdí, že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie zastupovať vlastníka autorských práv (vrátane informácií o tom, či je vlastníkom autorských práv organizácia).
 2. Vaša žiadosť o autorské práva musí byť dostatočne odôvodnená, aby sme ju mohli vyriešiť. To znamená:
  • Poskytujete nám dostatočné informácie, aby sme vás mohli kontaktovať, vrátane vášho celého mena, e-mailovej adresy, fyzickej adresy a (voliteľného) telefónneho čísla.
  • Ak podávate správu v mene organizácie, uvediete názov organizácie a váš vzťah k organizácii.
  • Presne identifikujete originálny materiál chránený autorskými právami, alebo ak sa vaše upozornenie vzťahuje na viac diel chránených autorskými právami, poskytnete dostatočne reprezentatívny zoznam takéhoto originálneho materiálu (napríklad URL, kde sa materiál nachádza);
  • Poskytujete nám dostatočné informácie na to, aby sme na stránkach vzdelavanie.digital zistili kurzy, ktoré údajne porušujú autorské práva (adresa URL na našej webovej stránke a presný názov kurzu a inštruktora;
  • Pridáte vyhlásenie, v ktorom sa uvádza: „Vyhlasujem, pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že informácie uvedené v tejto sťažnosti sú presné a že som vlastníkom autorských práv alebo som oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv a s čistým svedomím prehlasujem, že použitie materiálu spôsobom, ktorý ohlasujem, nie je povolený vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom“.
 3. Vedomé predloženie nepravdivého alebo zavádzajúceho nároku na porušenie je nezákonné a v dôsledku toho by ste mohli niesť zodpovednosť. Spoločnosť vzdelavanie.digital si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody od kohokoľvek, kto podá oznámenie o údajnom porušení v rozpore so zákonom.
 4. Existujú typy obsahu, ktoré nie sú chránené autorskými právami. Zákon o autorských právach sa nevzťahuje na krátke frázy (ako sú obchodné názvy, názvy kníh a slogany), nehmotné pojmy (ako procesy, nápady a recepty) alebo fakty. Pred odoslaním žiadosti o autorské práva sa uistite, že obsah kopírovaný v kurze je skutočne chránený autorskými právami. Ak potrebujete nahlásiť porušenie ochrannej známky, postupujte podľa týchto pokynov.
 5. Zvážte, či použitie vášho materiálu v kurze je „čestné použitie“. Zákon o autorských právach obsahuje výnimku „čestného použitia“ pre určité použitia obsahu chráneného autorskými právami, ktoré sa považujú za služby vo verejnom záujme. Spravodlivé použitie zahŕňa veci ako kritika, komentáre, spravodajstvo a výskum. Pri zvažovaní, či používanie vášho materiálu v kurze spĺňa podmienky spravodlivého použitia, by ste sa mali pozrieť na:
  • Účel použitia (či je kurz platený alebo neplatený, či kurz kritizuje / paroduje / transformuje váš materiál)
  • Druh použitého diela chráneného autorskými právami (či už je vaše dielo vecné alebo tvorivé)
  • Použitá časť (či už kurz používa malé, nevyhnutné výňatky z vášho materiálu alebo jeho podstatné časti)
  • Vplyv vášho materiálu na trh (či potenciálny kupujúci kúpia kurz namiesto vášho materiálu)

Pred odoslaním sťažnosti na porušenie autorských práv sa uistite, že použitie obsahu skopírovaného v kurze nie je možné považovať za čestné použitie.

 

Protioznámenie

Ak dostaneme platnú správu o porušení autorských práv, zašleme jej kópiu učiteľovi, ktorý uverejnil nahlásený kurz, spolu s oznámením, že 1) kurz bol nahlásený z dôvodu porušenia autorských práv a 2) odstraňujeme kurz zo Služieb vzdelavanie.digital. Pripojíme tiež formulár, ktorý môže učiteľ vyplniť, a pošle nám ho späť, aby sme mohli podať protioznámenie. Ak bol váš kurz nahlásený z dôvodu porušenia autorských práv a odstránený zo služby vzdelavanie.digital, a ak sa domnievate, že sme urobili chybu alebo že máte povolenie vlastníka nahláseného obsahu na používanie takéhoto obsahu vo vašom kurze, môžete nám poslať protioznámenie.

Najlepším spôsobom, ako nám podať protioznámenie, je vyplniť formulár, ktorý sme vám poskytli, a odoslať ho späť určenému agentovi vzdelavanie.digital alebo členovi tímu autorských práv, ktorý vám to oznámil. Aby protioznámenie bolo účinné, musí mať písomnú formu a musí obsahovať tieto informácie:

  • Váš fyzický alebo elektronický podpis;
  • Vaše meno, adresa a e-mailová adresa alebo telefónne číslo,
  • Identifikácia kurzu, ktorý bol odstránený a miesto (URL), v ktorom sa objavil pred jeho odstránením (k týmto informáciám máte prístup zo správy o porušení autorských práv podanej proti vášmu kurzu, vždy, keď vás o tom informujeme, priložíme kópiu);
  • Vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že máte v dobrej viere presvedčenie, že materiál bol odstránený alebo zakázaný v dôsledku omylu alebo chybnej identifikácie materiálu, ktorý sa má odstrániť alebo zakázať; a
  • Vyhlásenie, že súhlasíte s tým, že vzdelavanie.digital bude zdieľať vaše meno a kontaktné informácie s navrhovateľom.

Vedomé predloženie nepravdivého alebo zavádzajúceho protioznámenia v súvislosti s nárokom na porušenie je nezákonné a v dôsledku toho by ste mohli niesť zodpovednosť. Spoločnosť vzdelavanie.digital si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody od ktorejkoľvek strany, ktorá podá protioznámenie o údajnom porušení alebo protioznámení v rozpore so zákonom.

 

Oznámenia od inštruktorov o porušujúcich obsahu na iných platformách

Chápeme, že keď uverejňujete a sprístupňujete svoje kurzy na trhu vzdelavanie.digital, chcete sa ubezpečiť, že vaše kurzy nenájdete na inej platforme bez vášho súhlasu. Aby sme pomohli v boji proti porušovaniu autorských práv a pirátstvu ovplyvňujúcemu kurzy našich inštruktorov, podnikáme kroky, ktorých cieľom je zabrániť ukradnutiu vášho kurzu a prípadná identifikácia narušiteľa, ktorý daný kurz z platformy nezákonne skopíroval a ďalej distribuoval.

V prípade, že nájdete svoj kurz k dispozícii na inej platforme bez vášho súhlasu, ihneď nás kontaktujte. Nezabúdajte, že keďže vzdelavanie.digital nekontroluje obsah na iných stránkach, nemusí byť vždy úspešný, najmä ak je váš obsah na stránkach mimo USA alebo EÚ. Niektoré krajiny uplatňujú rôzne prístupy k zákonu o autorských právach; nemôžeme zaručiť, že strana porušujúca autorské práva alebo hostiteľský web budú dodržiavať naše upozornenia a odstránia obsah porušujúci autorské práva z ich platformy.

 

Oznámenia o porušovaní ochranných známok tretích strán

Zásadou spoločnosti vzdelavanie.digital je odstrániť kurzy z našej služby, keď sa o nich uvádza, že porušujú ochrannú známku tretej strany. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zrušiť účet učiteľa, a to aj vtedy, keď uverejní obsah porušujúci práva ostatných na ochranné známky.

 

Ako odoslať oznámenie o porušení ochranných známok

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako nám môžete podať správu o porušení ochrannej známky, je zaslať určenému zástupcovi oznámenie obsahujúce nižšie uvedené informácie. Upozorňujeme, že kópia vášho oznámenia sa zašle strane, ktorá zverejnila obsah, ktorý nahlásite. Pred odoslaním správy o porušení ochrannej známky nezabudnite na tieto dôležité veci:

 1. Vaša žiadosť o ochrannú známku musí byť dostatočne odôvodnená, aby sme ju mohli vyriešiť. To znamená, že vaša komunikácia musí obsahovať v podstate toto:
  • Vaše úplné kontaktné informácie (celé meno, poštová adresa a e-mail alebo telefónne číslo).
  • Konkrétne slovo, symbol atď., Pre ktoré si nárokujete práva na ochranné známky.
  • Základ vášho nároku na práva k ochranným známkam (napr. Národná alebo komunitná registrácia), vrátane registračného čísla, ak je k dispozícii.
  • Krajina alebo jurisdikcia, v ktorej si uplatňujete práva na ochranné známky.
  • Kategória tovaru a / alebo služieb, na ktoré uplatňujete práva.
  • Dostatočné informácie na nájdenie materiálu na serveri vzdelavanie.digital, ktorý podľa vás porušuje vaše práva na ochrannú známku (webové adresy / adresy URL obsahu údajne porušujúceho autorské práva).
  • Popis toho, ako si myslíte, že tento obsah porušuje vašu ochrannú známku.
  • Ak nie ste držiteľom práv, vysvetlenie vášho vzťahu k držiteľovi práv.
  • Nasledujúce vyhlásenie: „V dobrej viere sa domnievam, že používanie vyššie opísanej ochrannej známky spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom ochrannej známky, jej zástupcom alebo zákonom.“
  • Toto vyhlásenie: „Informácie v tomto oznámení sú presné a vyhlasujem, pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že som vlastník alebo mám oprávnenie konať v mene vlastníka ochrannej známky, ktorá je údajne porušená.“
  • Váš elektronický podpis („/ s /“, za ktorým nasleduje vaše celé meno, napr. „/ S / Jožko Mrkvička“) alebo fyzický podpis.
 2. Podanie nepravdivého alebo zavádzajúceho nároku na porušenie by mohlo mať pre vás následky, za ktoré ponesiete zodpovednosť. Spoločnosť vzdelavanie.digital si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody od ktorejkoľvek strany, ktorá predloží nepravdivé alebo zavádzajúce oznámenie o údajnom porušení ochrannej známky.
 3. Zvážte, či používanie vašej ochrannej známky v kurze je „nominatívne čestné použitie“. Zákon o ochranných známkach chráni používanie mena alebo značky pri predaji výrobkov a služieb s cieľom zabrániť zámene spotrebiteľov. Zákony väčšiny krajín zahŕňajú výnimku pre „čestné použitie“, ktorá umožňuje ostatným používať ochrannú známku na skutočné referencovanie produktu alebo služby chránenej ochrannou známkou alebo na komentovanie alebo kritizáciu ochrannej známky. Zvážte pravdepodobnosť, že by ostatní boli zmätení v domnení, že vaša spoločnosť alebo značka kurz vytvorila alebo sponzoruje. Pred odoslaním žiadosti o ochrannú známku sa uistite, že používanie vašej ochrannej známky v kurze nie je kvalifikované ako spravodlivé používanie.

 

Svoje žiadosti môžete zasielať na nasledovné adresy:

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture