Letné prípravné obdobie

Letné prípravné obdobie - Milan Ivanka

Princípy optimalizácie fyzickej prípravy s využitím GPS systému Catapult.

Úvod

Tak ako sa menia ročné obdobia, tak s určitou mierou zveličenia môžeme povedať, že sa menia i prípravné obdobia. Nastáva obdobie letných prípravných období – LPO, tie majú svoje špecifiká a odlišnosti v porovnaní so zimným prípravným období. Na úvod treba zdôrazniť, že v našich klimatických podmienkach je najväčší rozdiel v podobe aktuálneho stavu počasia a v teplotných rozdieloch medzi zimou a letom. Druhý najvýznamnejší rozdiel, ktorý sa však postupne a to hlavne v profesionálnom futbale stráca, je rozdiel v dĺžke prípravného obdobia.  Letné prípravné obdobie vo futbale býva zväčša kratšie oproti tomu zimnému.

Filozofia

Podľa Bisanza (1988) by kondičný tréning počas prípravného obdobia nemal byť výrazne odlišný od kondičného tréningu počas celej sezóny, a to z dôvodu, že kondíciu počas prípravného obdobia 4 – 5 týždňov kondičným tréningom nemožno podstatne ovplyvniť a dosiahnuť vysokú a ani stabilnú úroveň. Pokiaľ je systematicky zvyšovaná aj intenzita technicko-taktického zamerania tréningu a je primeraná tempu hry a je zaraďovaný špeciálny futbalový kondičný tréning, tak je zabezpečený stabilný rozvoj telesnej výkonnosti. Požiadavky súťaže sú určujúce pre špeciálny kondičný tréning futbalistov.

Teória

Z pohľadu rozvoja futbalových schopností hráčov v LPO  je dôležitý stav trénovanosti – telesný a psychický stav hráča meniaci sa v čase, je možné ho zámerne ovplyvňovať. Riadiť tento proces znamená na základe diagnostiky východiskového stavu, dosiahnuť nový žiaduci stav trénovanosti – postupnými krokmi dosiahnuť dlhodobý a progresívny rozvoj. Pre dosiahnutie zmeny tohto stavu je nutné premyslenou organizáciou usporiadať do tréningových jednotiek a mikrocyklov zaťaženie podľa určitých metód a princípov. Podmienkami účinného riadenia tréningu sú: vykonávať diagnostiku aktuálneho stavu trénovanosti hráčov (družstva), vytvárať cieľový model stavu trénovanosti – plán, systematicky kontrolovať a posúdiť účinky zvoleného tréningu – korekcia.

Bloky letného prípravného obdobia:

 1. Predprípravný
 2. Kondičný
 3. Zmiešaný
 4. Vylaďovací

Predprípravný blok:
(10-14 dní v domácich podmienkach)
Je zameraný po období dovoleniek a voľna od futbalu na reštartovanie kondície formou individuálnych plánov. Tento blok chápme ako predprípravu organizmu na letné prípravné obdobie – adaptačný efekt na aeróbne tréningové zaťaženie a udržanie určitej úrovne silových schopností. Adaptácia na aeróbnú záťaž je prvotným cieľom na začiatku tréningového procesu.

Kondičný blok:
Zvyčajne sú to 2 mikrocykly so zvýšeným objemom zaťaženia o 1 maximálne 2 tréningové jednotky oproti klasickému týždennému mikrocyklu v súťažnom období. Aj keď je tento blok zameraný viac-menej na kondičnú stránku futbalistov, prevažuje herný tréning nad kondičným. V kondičnom tréningu prebieha rovnocenná stimulácia vytrvalostných a silových schopností, kde je dôraz na zvýšenie úrovne MAS (maximálnej aeróbnej rýchlosti- pozri kurz autora “Efektívny tréning futbalovej vytrvalosti formou metódy MAS“) s postupným prechodom k behom vo vysokej intenzite (HSR – pozri kurz autora “Aplikícia vysokorýchlstných behov do futbalového tréningu“) a zlepšenie silových parametrov hráčov.  V  hernom tréningu potom mierne prevažuje tréning na energetické systémy a tréning agility. Prípravné zápasy v tomto bloku slúžia na obnovu hernej kondície.

Zmiešaný blok:
Na kondičný blok plynule nadväzuje blok zmiešaný, ktorý je v trvaní 2 mikrocyklov so zameraním na herný tréning. Mikrocykly v tomto bloku LPO sú totožné s mikrocyklami v súťažnom období. Prednosť v tomto období má jednoznačne herný tréning (TE-TA) pred kondičným tréningom. V kondičnom tréningu je pozornosť zameraná už na rýchlostné schopnosti (frekvenčná a akceleračná rýchlosť) a koordinačné schopnosti (v spojení s rýchlosťou – štarty z rôznych polôh, krokové atletické cvičenia, agility behy a pod.). Pri stimulácii silových schopností využívame  posilňovňu alebo funkčnú silu formou power agility na ihrisku. Silu ako dôležitý predpoklad zlepšenia rýchlostných schopností hráči realizujú na základe vypracovaného vlastného power programu so zameraním na výbušnosť a dynamiku.

Vylaďovací blok:
Vylaďovací blok letného prípravného obdobia býva v trvaní jedného mikrocyklu – jeden týždeň. Tento tréningový mikrocyklus už plne smeruje k prvému majstrovskému stretnutiu. Tomu zodpovedá obsah i stavba tréningových jednotiek, ktoré majú vyložene charakter hlavného súťažného obdobia.

Praktická skúsenosť

Na základe praktickej skúsenosti by rozvoj  všeobecnej vytrvalosti, aspoň v  prvých dňoch  letného prípravného obdobia nemal chýbať. Tvorí totiž taký základný stavebný kameň, od ktorého sa následne odvíja postupný progres v rozvoji kondičných parametrov. V akej podobe si zostavíme vlastný plán pre rozvoj kondície je určené výsledkami úvodnej diagnostiky. Z môjho pohľadu a na základe vlastnej skúsenosti mám na začiatku LPO stanovenú minimálnu hranicu úrovne VO2 max, čo je ukazovateľ úrovne vytrvalostných schopností na hodnotu 60 (ml/kg/min.).  Až na určitej úrovni základnej vytrvalosti môžeme totiž začať efektívny rozvoj ďalších pohybových schopností. Z pohľadu LPO je optimalizácia bežeckej prípravy družstva so zameraním na efektívny rozvoj VO2max veľmi dôležitá a potrebná. Na základe výsledkov diagnostiky hráčov, YO-YO IRT Level 2, máme vypracovaný individuálny  tréningový plán pre každého nášho hráča. Pokiaľ diagnostika na začiatku LPO potvrdí u väčšiny hráčov vyššiu úroveň VO2 max. ako je 60, tak vieme naplánovať prípravu s vyšším podielom špecifických prvkov do tréningového procesu. Tréningové jednotky sú optimalizované na základe zistených vstupných kondičných parametrov a permanentne kontrolované systémom pre objektívnu metriku dát – Catapult. To nám umožňuje plánovať tréningové zaťaženie tak, že sa nemusíme dlhodobejšie zameriavať na rozvoj aeróbnej vytrvalosti nešpecifickými prostriedkami, ako základu pre budúcu výkonnosť. Tréningový proces je potom viacej zameraný na herné stimuly.

Inovačné metódy rozvoja kondície v LPO na základe nových GPS technológií

Plánovanie, periodizácia, rozloženie záťaže

V profesionálnom, ale postupne i vo výkonnostnom futbale, kde sú využívané jednoduchšie formy GPS analýz formou individuálneho zisťovania údajov, napríklad StatSports, Catapult One, a pod. sa neoddeliteľnou súčasťou tréningového procesu stávajú rôzne spôsoby objektivizácie a podpory kondičných schopností formou GPS technológií. Ako sa vyvíja veda a technika v spoločnosti, tak i vo futbale, či už v individuálnom tréningu alebo i v tréningu celého družstva, vidíme mnoho nových technológií zameraných hlavne na rozvoj všeobecných pohybových schopností a funkčnej pripravenosti organizmu hráčov na záťaž. Ak chceme držať krok s futbalovou konkurenciou, tak chtiac či nechtiac musíme i my zamerať svoju pozornosť na objektívnu metriku – dátovú analýzu v kondičnom tréningu hráčov. Chcem však poukázať na nebezpečenstvo, aby sa GPS systémy nestali dogmou a tréneri neboli otrokmi dátových analýz, vždy to bude len podporná vec, ktorá nám má pomôcť lepšie identifikovať zaťaženie hráčov, no nikdy nesmieme zabúdať a vychádzať zo subjektívneho pocitu hráča!

Nakoľko mám možnosť pracovať so systémom Catapult, tak by som rád načrtol a objasnil fungovanie a hlavne využitie Catapultu pre zlepšenie určitých kondičných parametrov. Hlavná otázka znie, ako efektívne adaptovať zistené dátové údaje do tréningového procesu – čo chceme zlepšiť a ako to preniesť do tréningu?

Vždy musíme vychádzať z požiadaviek zápasu, ktoré ukazovatele sú pre nás dôležité, ako sme na tom v porovnaní s inými družstvami?

Je veľmi dobre známe, že futbalový zápas zahŕňa veľké množstvo aktivít vysokej intenzity, ktoré sú striedané s krátkymi obdobiami zotavenia s nízkou intenzitou, zvyčajne státím alebo chôdzou. Aj keď sú hodnoty veľmi variabilné, analýza času a pohybu naznačuje, že hráč prekoná za zápas priemernú vzdialenosť od 10 do 13 km, z toho okolo 900 m rýchlosťou vyššou ako 19,8 km/h (beh vo vysokej intenzite HSR)šprintom, rýchlosťou vyššou ako 25,2 km/h vzdialenosť približne 250 – 300 m. (Beato M. 2020, Buchheit M.,2019). Toto sú najbežnejšie referenčné hodnoty používané vo futbale na definovanie aktivít s vysokou intenzitou. Používanie rovnakých hodnôt potom následne uľahčuje porovnanie s ostatnými družstvami a ligami.

Pre potreby ujasnenia požiadaviek v práci s dátovou analýzou prostredníctvom GPS systému Catapult si musíme vypracovať a objasniť základné pojmy:

Catapult  parametre – údaje potrebné vedieť pre tréning

 1. Jednotky: metre (m), kilometre (km), yardy (yds), míle
  Celková vzdialenosť poskytuje dobrý globálny prehľad objemu cvičenia (chôdza, beh) a je tiež jednoduchým spôsobom, ako posúdiť prínos jednotlivca vo vzťahu k tímovému úsiliu. Počas 90-minútového futbalového zápasu vrcholový hráč prekoná  9 až 12 km.
 2. Meter Per Minute
  Jednotka: metre za minútu (m/min), míle za minútu (míle/min), yardy za minútu (yd/min) Metre za minútu celkovo dobre vyjadrujú, ako tvrdo a intenzívne ste pracovali. Profesionálni hráči dosiahnu v typickej hre hodnoty medzi 100-130 m/min.
 3. Jednotka: metre za sekundu (m/s), kilometre za hodinu (km/h), míle za hodinu (mph), yardy za minútu (yd/min)
  Catapult meria maximálnu rýchlosť, ako maximálnu rýchlosť, ktorá sa udrží aspoň pol  sekundy. Pre väčšinu hráčov je rýchlosť 8,5 m/s (30,6 km/h) považovaná za rýchlu. Avšak Arjen Robben prekročil 9,5 m/s, zatiaľ čo Usain Bolt pravidelne prekračoval 11 m/s.
 4. MAXIMÁLNE ZRÝCHLENIE – akcelerácia
  Jednotka: metre za sekundu za sekundu (m/s/s)
  Zrýchlenie je počet, koľkokrát je zrýchlenie športovcov väčšie ako prah zrýchlenia aspoň na 1 sekundu.
  (FC ViOn – nastavili sme hodnotu pre Catapult prah zrýchlenia 3m/s)
 5. MAXIMÁLNE SPOMALENIE – decelerácia
  Jednotka: metre za sekundu za sekundu (m/s/s)
  Maximálne spomalenia sú mierou, ktorá sleduje, ako rýchlo môže športovec spomaliť viac ako je prah zrýchlenia (FC ViOn 3m/s) aspoň na 1 sekundu.
 6. ŠPRINTY –  počet šprintov
  Jednotka: Jednoduché počítanie
  Šprinty predstavujú počet, koľkokrát športovec vstúpi rýchlosťou do zóny 4 (7 m/s; 25,2 km/h) alebo vyššej aspoň na 2 sekundy.
 7. HR Load – Záťaž srdcovej frekvencie vyjadruje priemer času stráveného v každej zóne srdcovej frekvencie. Vyšším zónam sa dáva vyššia váha.
  PLAYERTEK+ používa iba 4 trimovacie (upravené) zóny pre HR Load nasledovne:
  0 – 75 % = 1,0
  75 – 85 % = 2,2
  85 – 96 % = 4,5
  96 – 100+ % = 9,0

% času v červenej zóne

Percentuálny čas v červenej zóne srdcovej frekvencie je celkový čas, počas ktorého bola srdcová frekvencia vyššia ako 85% maximálnej srdcovej frekvencie priradenej hráčovi. Zobrazuje sa ako percento z celkového trvania celej relácie.

Čo je futbalový pohybový profil (FMP)?

Football Movement Profile (FMP) vyvinutý spoločnosťou Catapult využíva inerciálne senzory odvodené algoritmy na zisťovanie pohybov špecifických pre futbal a ich kategorizáciu do viacsmerových (dynamických) a ustálených kategórií, ako aj rôznych intenzít (nízka, stredná, vysoká).Identifikácia týchto pohybov umožňuje lepší prehľad o mechanickej práci vykonávanej športovcami počas aktivity.


Bežecká rýchlosť – dáta Catapult nastavené pre hráčov FC ViOn

V4 – DIST od 14,8 do 19,7 km/h Middle Zone
V5 – DIST        od 19,8 do 25,1 km/h HSR (behy vo vysokej intenzite)
V6 – DIST        od 25,2 km/h Max. intenzita (šprint)

Na základe teoretických i praktických podkladov a zistených dát počas zápasov FC ViOn som vypracoval požiadavky na jednotlivých hráčov.

Orientačné požadované kondičné parametre hráča v zápase – FC ViOn

Celková vzdialenosť v metroch: 
Stredný obranca: 9 000  – 10 000 m
Krajný obranca a krajný stredový hráč: 10 000 – 11 500 m
Stredný stredový hráč: od 10 000 do 12 000 m
Útočník: 9 000 – 10 000 m

HSR:
behy vo vysokej intenzite – viac ako 600 m (Catapult – B5 Tot Dist (m))
TOP hráči od 900 do 1 500 m

Šprinty:
150 m – 200 m (rýchlosť behu nad 25,2 km/h; Catapult – Vel B6 Tot Dist (m))
TOP hráči 400 m a viac za zápas

Maximálna dosiahnutá rýchlosť behu:
(Catapult – Max Vel km/h, nad 30km/h je slušná rýchlosť)
Zaujímavosť: 18.12.2019 Achrafovi Hakimimu namerali proti Lipsku a teraz čítajte pozorne rýchlosť až 36,21 km/h! Stáva sa tak najrýchlejším hráčom Bundesligy.
Pre porovnanie náš najrýchlejší hráč, ktorý na základe systému Catapult dosiahol max. rýchlosť 34,0 km/h, bol P. Pinte, čo je pomerne slušná úroveň i v porovnaní s TOP hráčmi vo vyspelých ligách.

Meterage Per Minute:
Intenzita hry za 1 minútu: (odbehnutá vzdialenosť za 1 minútu z celkovej vzdialenosti odbehnutej v zápase, aktivita hráča): 110 – 130 m

Sumár: požiadavky tréningového týždenného mikrocyklu

Hráč by mal prekonať súhrnne zaťaženie  2-3 x vyššie ako v zápase!                   
HSR:  (rýchlosť od 19,8 km/h po 25,1 km/h) od 1500 do 2500 m 
Šprint: (rýchlosť vyššia ako 25,2 km/h) 300-600 m


Plán – ako preniesť zistené údaje do tréningu?

Nakoľko pracujeme s dátami, tak je veľmi dôležité vedieť tieto údaje použiť do vlastného tréningového procesu. Keď som po určitej dobe na základe zistených dát z Catapultu zistil u jednotlivých hráčov objektívny základný stav vybraných kondičných ukazovateľov (počet odbehnutých metrov v zápase, HSR, Max. rýchlosť, Meterage Per Minute, počet šprintov a ich súhrnná vzdialenosť, počet akcelerácií a decelerácií a ich súhrnná vzdialenosť) tak som vypracoval tréningový plán pre ich postupný rozvoj. Pre zlepšenie efektivity prenosu dát do tréningového procesu som na základe testovania a dátovej analýzy rozdelil hráčov do 3 výkonnostných skupín.

Progresívny rozvoj HSR –  v utorok na záver tréningu behy HSR

Variant A

 1. Skupina 76,0m – rýchlosť 21,0 km/h, IZ: 13s, IO: 17s, 10x trvanie 5 minút
  celková vzdialenosť : 760 m 
 2. Skupina 72,0 m – rýchlosť 20,0 km/h, IZ: 13s, IO: 17s, 10x trvanie 5 minút
  celková vzdialenosť : 720 m
 3. Skupina 70,0m – rýchlosť 19,5 km/h, IZ: 13s, IO: 17s, 10x trvanie 5 minút
  celková vzdialenosť : 700 m

Variant B

Tie isté behy, len väčší objem 2 série po 8 opakovaní – medzi sériami 2 minúty odpočinok. Séria v trvaní 4 minúty – celkový čas 4+2+4 = 10 minút.

 1. Skupina 75,8m – rýchlosť 21,0 km/h, IZ: 13s, IO: 17s, 8x trvanie 4 minúty
  celková vzdialenosť : 1 212,8 m                                                                 
 2. Skupina 72,0 m – rýchlosť 20,0 km/h, IZ: 13s, IO: 17s, 8x trvanie 4 minúty
  celková vzdialenosť : 1 152 m
 3. Skupina 70,4m – rýchlosť 19,5 km/h, IZ: 13s, IO: 17s, 8x trvanie 4 minúty
  celková vzdialenosť : 1 126,4 m

Variant C – Tempo behy

 1. Skupina 69 m- rýchlosť 25,0 km/h, IZ: 10s, IO: 50s, 15-18x trvanie 15-18 min.
  celková vzdialenosť: 15x = 1 035 m, 18x = 1 242 m
 2. Skupina 67 m – rýchlosť 24,0 km/h, IZ: 10s, IO: 50s, 15-18x trvanie 15-18 min.
  celková vzdialenosť: 15x = 1 005 m, 18x = 1 206 m 
 3. Skupina 64 m – rýchlosť 23,0 km/h, IZ: 10s, IO: 50s, 15-18x trvanie 15-18 min.
  celková vzdialenosť: 15x = 960 m, 18x = 1 152 m

Streda – HSR – hernou formou – stredné hry – dôraz na vysokú intenzitu alebo dobehanie na základe požiadaviek Catapultu Meter Per Minute. (Malými formami hier nedosiahneme požadované ukazovatele HSR!)

Meter Per Minute – ukazovateľ intenzity zaťaženia hráča v zápase, tréningu. Požadovaná intenzita v zápase je číslo: 110-130 m per minute.

Dobehanie, ak hráč nedosiahne v hernom tréningu požadovaný údaj t.j. 100-130 m per minute.


Tréning vytvorený na základe požiadaviek z Catapult Meter per Minute

IZ: 10s, IO: 20s – celkom je to 30 s  v jednom opakovaní

 1. Skupina beh HSR 65 m za 10 s (V 23,4 km/h) – odpočinok 20 s
 2. Skupina beh HSR 60 m za 10 s (V 21,6 km/h) – odpočinok 20 s
 3. Skupina beh HSR 55 m za 10 s (V 19,8 km/h) – odpočinok 20 s

   Celkom: 10 opakovaní, t. j. 5 minút (2 série – 10 minút)

Jedná sa o diferencované zaťaženie:
1. skupina 130 m per minut
2. skupina 120 m per minute
3. skupina 110 m per minute


Príklad rámcového programu  LPO – kondičný blok

Využitím systému Catapult môžeme následne v LPO sledovať hráčov a korigovať ich zaťaženie v súlade s nami zvolenými požiadavkami, ktoré odrážajú herné požiadavky v rámci celého družstva i jednotlivo po postoch. V hernom tréningu kladieme dôraz na údaj tzv. Meter per minute. V rámci týždenného mikrocyklu sledujeme počet odbehnutých metrov, počet metrov v intenzite HSR a Max. šprinte.

1. týždeň   

1. TJ: Úvodný tréning: Herný tréning
2. TJ: 1. fáza: Testovanie
2. TJ: 2. fáza: Herný tréning
3. TJ: 1. fáza: Silový program + MAS
3. TJ: 2. fáza: Herný tréning
4. TJ: Herný tréning
5. TJ: Herný tréning
PZ

Herná kondícia veľké hry 10/10, 9/9, 8/8 
1. TJ: IZ: 3 x 12 min., IO: 2 min.
2. TJ: IZ: 3 x 13 min., IO: 2 min.
3. TJ: IZ: 3 x 14 min., IO: 2 min.

2. týždeň 

1. TJ: Intervalové behy MAS
2. TJ: Silový program + HSR
3. TJ: Intervalové behy MAS
4. TJ: Herný tréning
5. TJ: Herný tréning
PZ

Herná kondícia: stredné hry 7/7, 6/6, 5/5
1. TJ: IZ: 4 min., IO: 2 min., PO: 5x
2. TJ: IZ: 3 min., IO: 3 min., PO: 6x
3. TJ: IZ: 2 min., IO: 2 min., PO: 8x 


Zásady a princípy LPO vo futbale

Treba sa zamerať na to, aby sa hráči postupne dostali do optimálnej fyzickej kondície, aby mohli začať sezónu na požadovanej výkonnostnej úrovni (z pohľadu silového, taktického a technického hľadiska). LPO obdobie nemá vyčerpať energiu hráčov. Má ich pripraviť na jesennú časť súťažného ročníka. LPO má dať základ pre zvyšovanie výkonnosti do budúcnosti. 

Na úvod LPO vyberať súperov z nižšej súťaže tak, aby ste získali pocit víťazstva, cieľom je zvýšiť morálku tímu a zvýšiť sebavedomie.

Na základe GPS technológie po skončení LPO navrhnúť optimálnu periodizáciu tréningového zaťaženia počas súťažného obdobia. Tu je dôležitá spolupráca s hlavným trénerom ohľadom štýlu hry (či hlavný tréner hrá prevažne defenzívne alebo sa väčšinu času zameriava skôr na vysoký pressing). Hrať systémom 3-5-2 alebo v rozostavení  4-2- 3-1 je pre väčšinu hráčov veľký rozdiel, keď sa na to pozrieme z fyzickej perspektívy.

 • Regeneračný týždenný mikrocyklus – hráči sú po určitej dobe unavení a potrebujeme znížiť tréningové zaťaženie v mikrocykle, ale zároveň musíme trénovať.
 • Udržiavací týždenný mikrocyklus – zaťaženie je na úrovni 1,5 až 2 násobku herného výkonu v zápase.
 • Rozvíjajúci týždenný mikrocyklus (preťaženie organizmu hráčov) – zvýšenie  zaťaženia vo všetkých (alebo určitých) premenných viac ako obvykle, 2 až 3 násobok herného výkonu v zápase.

Percentuálne týždenné zaťaženie v sezóne z maximálnych herných hodnôt (hra nie je zahrnutá):

Tabuľka 1: Týždenné rozloženie zaťaženia založené na maximálnych hodnotách hry počas zápasu určených v %.

Zoberme si hráča, ktorý má zápasové hodnoty 11 000 m, HSR vzdialenosť 800 m, 400 m šprintovú vzdialenosť, 120 zrýchlení a 110 spomalení.

Tabuľka 2: Týždenné rozloženie záťaže na základe maximálnych hodnôt z hry počas zápasu v metroch.

Aj tu však platí, že okrem samotnej metriky dát je dôležitá úprava zaťaženia, hlavne v rozvíjajúcom mikrocykle i na základe subjektívneho pocitu hráča, či skúseností kondičného trénera.


Záver

LPO má svoje špecifiká a hlavne pod vplyvom moderných technológií sa mení celková filozofia kondičnej prípravy. Prípravné obdobia sa skracujú, intenzifikujú a pod dohľadom rôznych sofistikovaných GPS systémov sú omnoho efektívnejšie, ako sme to videli v minulosti. Prípravné obdobia chápeme ako štartovaciu dráhu pre kontinuálne zvyšovanie zaťaženia počas celého súťažného ročníka na základe objektivizácie a s využitím dátovej metriky v systéme GPS Catapult. Vysoká úroveň kondície nám potom umožňuje zvládnuť a zdokonaľovať technickú i taktickú stránku herných situácií. Nesmieme však zabúdať na primeranosť a hlavne dbať na dobrú regeneráciu.

 „Vždy sa najprv musíme nadýchnuť, aby sme mohli vydýchnuť.“


Použitá literatúra:              

 1. Boškovič A. Použitie systému GPS vo futbale: plánovanie, periodizácia, rozloženie záťaže. ttps://complementarytraining.net/using-the-gps-system-in-soccer-planning-periodization-load-distribution/     
 2. Buchheit M. Applying the acute:chronic workload ratio in elite football: worth the effort? Br J Sports Med. 2017;51(18):1325-7.
 3. Buchheit M. Individualizing high-intensity interval training in intermittent sport athletes with the 30-15 Intermittent Fitness Test. NSCA Hot Topic Series wwwnsca-liftorg. 2011;November.
 4. Buchheit M, Mayer N. Restoring players’ specific fitness and performance capacity in relation to match physical and technical demands. Muscle injury guide: Prevention of and return to Play from muscle injuries. 2019;Chapter 2:29-37.
 5. Laursen PB, Buchheit M. Science and Application of High-Intensity Interval Training (HIIT): Solutions to the Programming Puzzle: Human Kinetics; First edition (December 28, 2018); 2018. 664 p.

Podobné články

Kondícia vo futbale – maximalizácia herného výkonu

Futbal je fyzicky a mentálne náročný šport, ktorý vyžaduje široký okruh zručností – výbušnú a mnohosmernú akceleráciu, bleskurýchle reakcie, koordináciu, pohyblivosť a schopnosť pokryť priestor efektívne a rýchlo. Kondícia futbalových hráčov pripravuje po fyzickej stránke na požiadavky tohto športu tak, aby dokázali zvládnuť fyzické zaťaženie čo najlepšie počas celého zápasu.

Zimné prípravné obdobie – potreba zmeny

V súčasnom futbale, hlavne zvýšením miery efektivity, zlepšenia podmienok a informovanosti o tréningovom procese, sledujeme skvalitnenie prípravného obdobia hráčov, nielen v profesionálnom, ale i amatérskom futbale. Tak ako sa mení…

Používanie systému GPS vo futbale

Futbal sa mení. Hra, ktorá sa hrala pred 10, 20 či dokonca 30 rokmi, už nie je taká, aká je v súčasnosti. Futbal sa bude v budúcnosti i naďalej rozvíjať a meniť. Samotná hra samozrejme zostala rovnaká. Stále sú tu góly, lopta a 22 hráčov na ihrisku. Okrem niekoľkých zmien pravidiel sa v tejto oblasti udialo len málo. Napriek tomu je dnes fyzická náročnosť futbalistu úplne iná ako pred pár rokmi, futbal sa stal omnoho dynamickejší a postupne v priebehu rokov prichádzalo k zmene priorít v rozvoji jednotlivých pohybových schopností.

Odpovede

1otvorenie prednášky
play-sharp-fill

1otvorenie prednášky

Hide picture